Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมงาน 3rd CU Oph Open House

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านคัดเลือก ทั้ง 39 ท่านดังนี้

 1. พญ.อภิพร ณรงคนานุกูล
 2. นพ.ณภัทรสรณ์ อาชาบุณยเสก
 3. พญ.มนต์ชาดา สุขหร่อง
 4. พญ.อรณัฐ พิทักษ์อโนทัย
 5. นพ.วรวิชญ์ วัฒนาวงศ์เสถียร
 6. นพ.วรกานต์ พรสัมพันธ์สุข
 7. นพ.ตะวัน สมบูรณ์ศักดิกุล
 8. พญ.นิชาภา เลิศหิรัญวิบูลย์
 9. นพ.ปรินทร์ ตรับวงศ์วิทยา
 10. นพ.ธีร์ธวัช ศรัทธาพันธ์
 11. พญ.อารยา อิสณพงศ์
 12. พญ.กมลวัฒน์ ฉลาดสกุล
 13. พญ.นภัสวรรณ พันธ์สายเชื้อ
 14. พญ.ดวงหทัย แตงอ่อน
 15. พญ.จิดาภา กิจเลิศตระกูล
 16. นพ.จิรัสย์ รุจิขจรเดช
 17. นพ.ลภัส เลิศบุญศิริ
 18. พญ.จินต์จุฑา พรทวีวุฒิ
 19. พญ.ภัทรานี สวัสดี
 20. พญ.ธัญวรัตน์ เกษตรสุวรรณ
 21. พญ.พิจิตรา วโรดมวิทยา
 22. พญ.หทัยภัทร สุวรรณอินทรีย์
 23. พญ.วีรยา ทิพชัย
 24. พญ.ปภาภรณ์ แสงรุ่งนภาพรรณ
 25. พญ.สุทธินี ตันติถาวร
 26. นพ.วรปรัชญ์ วุฒิการณ์
 27. พญ.กานต์สิรี คงณัฐเศรษฐ์
 28. พญ.ณัฐนันท์ พันธุ์วิชาติกุล
 29. พญ.กัญญาณัฐ กิติธะนะ
 30. พญ.นพัสร วันค้า
 31. พญ.ทิฆัมพร วงศ์วณิชย์เจริญ
 32. พญ.วริศรา กิจศิริลาภ
 33. พญ.กันย์กนก นุ่นสง
 34. นพ.อภิชาติ เอี่ยมภักดิ์
 35. พญ.ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร
 36. พญ.ภูริชญา พรมชาติ
 37. พญ.วิชยา บวรวัฒนวานิช
 38. พญ.วรินสินี เอี่ยมศรีปลั่ง
 39. พญ.ชัญญาพัทธ์ ฉลองกุลวัฒน์

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระค่าเข้าร่วมงาน จำนวน 1,000 บาท ผ่านทางบัญชี ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาฯ เลขที่บัญชี 045-258138-5 พร้อมแนบหลักฐานการชำระมาที่ th.haritchaya@gmail.com (ค่าลงทะเบียนไม่สามารถนำไปเบิกได้) ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566