Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2567

ผู้ผ่านคัดเลือก ทั้ง 10 ท่านดังนี้

ประเภทต้นสังกัด

  1. นพ.จิรัสย์ รุจิขจรเดช
  2. นพ.ตะวัน สมบูรณ์ศักดิกุล
  3. นพ.ธีร์ธวัช ศรัทธาพันธ์
  4. พญ.นภัสวรรณ พันธ์สายเชื้อ
  5. พญ.ภัทรานี สวัสดี
  6. นพ.วรวิชญ์ วัฒนาวงศ์เสถียร
  7. พญ.อภิพร ณรงคนานุกูล

ประเภทอิสระ

  1. พญ.กีรติกา ศร่างเศร้า
  2. พญ.ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร
  3. นพ.วรกานต์ พรสัมพันธ์สุข