Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา

พันธกิจของหลักสูตร

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพันธกิจในด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อผลิตจักษุแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพทางจักษุวิทยาของประชาชนในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่มีความต้องการจักษุแพทย์ โดยจัดให้มีการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ทั้งในและนอกสถาบันฝึกอบรม โดยมีเป้าหมาย ในการผลิตจักษุแพทย์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• เป็นจักษุแพทย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีเจตคติที่ดี
• เป็นจักษุแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีทักษะที่ครบถ้วนทั้งด้านวิชาการและการดำเนินชีวิต
• เป็นจักษุแพทย์ที่ให้บริการทางจักษุวิทยาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมและชุมชน สอดคล้องกับระบบสาธารณสุขของประเทศ
• เป็นจักษุแพทย์ที่มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย เพื่อการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
• เป็นจักษุแพทย์ที่มีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพและทำงานเป็นทีมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา
• เป็นจักษุแพทย์ที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ
• เป็นจักษุแพทย์ที่สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางจักษุวิทยา เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
• สนับสนุนและผลักดันให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

แพทย์ประจำบ้านจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาจักษุวิทยา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควบคู่กับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยาของภาควิชา ซึ่งอิงตามหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตรวม 54 หน่วยกิต

  1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  3. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
  4. สำเนาหนังสือจากต้นสังกัด (ต้นสังกัดต้องเป็นหน่วยงานรัฐบาลเท่านั้น) อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
  5. คะแนนภาษาอังกฤษ
  6. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ
  7. รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
  8. สำเนาทะเบียนบ้าน
  9. สำเนาบัตรประชาชน

หมายเหตุ   ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 16 รพ.จุฬาลงกรณ์