Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ระยะเวลาการศึกษา 1-2 ปี

รวมทั้งสิ้น 7 สาขาย่อย ดังนี้

– แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
– แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
– แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต้อหิน
– แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
– แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข
– แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทตา
– แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาภูมิคุ้มกันตาอักเสบ

ซึ่งอิงตามหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตรวม 54 หน่วยกิต

ข้อมูลสำหรับการสมัครหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  2. รูปถ่าย (หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือปิดบังใบหน้า) ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  3. สำเนาใบวุฒิบัตร 1 ชุด
  4. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ 1 ชุด
  5. เอกสาร Curriculum Vitae (CV) 1 ชุด
  6. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ
  7. ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

หมายเหตุ   ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 16 รพ.จุฬาลงกรณ์