Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นวัตกรรมทางการศึกษา

Eyesi Surgical Simulator

เพื่อฝึกฝนทักษะการผ่าตัดต้อกระจกและจอตาระบบเสมือนจริง

ระบบ Eyesi Surgical Simulator เป็นระบบจำลองการผ่าตัดเสมือนจริง (virtual reality) ในการฝึกฝนผ่าตัดต้อกระจก (phacoemulsification) และผ่าตัดจอตา (Vitreoretinal Surgery) สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่มีความทันสมัยระดับนานาชาติ ช่วยเสริมทักษะการผ่าตัด เพิ่มความมั่นใจและลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดได้

     นอกจากนี้ยังมีระบบ Eyesi Indirect Ophthalmoscope ที่ช่วยฝึกทักษะการตรวจจอตา (fundus examination) ที่มีความสมจริง อาจารย์ผู้สอนสามารถจำลองรอยโรค และสร้างแบบทดสอบให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและตรวจหาโรคที่จอตาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น