Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยจักษุพยาธิวิทยา

สาขาวิชาจักษุพยาธิวิทยา

งานบริการและงานวิจัย
การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาสามารถช่วยให้จักษุแพทย์วินิจฉัยโรค บอกการพยากรณ์โรค และให้การดูแลรักษาโรคทางจักษุวิทยาได้แม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการวิจัยในสาขาวิชาอื่น ๆ ทางจักษุวิทยาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในทางการแพทย์อีกด้วย
การให้บริการการตรวจชิ้นเนื้อทางจักษุพยาธิวิทยานั้น สามารถรองรับชิ้นเนื้อที่ส่งมาตรวจจากโรงพยาบาลอื่นจากทั่วประเทศได้ โดยมีห้องปฏิบัติการอยู่ที่ภาควิชาพยาธิวิทยา ตึก อปร. ชั้น 13 และ ชั้น 14

งานการเรียนการสอน
สาขาวิชาจักษุพยาธิวิทยาเปิดโอกาสให้แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาจากทั่วประเทศ และแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยาได้เรียนรู้ด้านจักษุพยาธิวิทยา โดยการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านประกอบด้วยการบรรยายแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม การฝึกในห้องปฏิบัติการ และการอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจ ผ่านระบบการเรียนการสอนแบบพบหน้า และสามารถปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนทางไกลได้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำวีดิทัศน์เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้เข้าไปศึกษาด้วยตนเองตามอัธยาศัยอีกด้วย

โดยมีอาจารย์ประจำหน่วย จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ (หัวหน้าหน่วย)

อ.นพ.บุรเวช อัศวพงศ์ไพบูลย์