Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิจัยและนวัตกรรมโรคต้อหิน

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมต้อหิน มุ่งเป้าผลลัพธ์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติและความพร้อมในการต่อยอดเชิงธุรกิจอันสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

เป้าหมาย ( Ultimate Goal )

  1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือความเป็นเลิศในเชิง วิชาการ ด้านต้อหิน
  2. หรือการพัฒนาชุมชนหรือการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ สังคม
  3. การวิจัยควบคู่หรือผสมผสานกับกระบวนการสร้าง บัณฑิต
  4. การวิจัยเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเพื่อการ แข่งขันของประเทศ
  5. การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ