Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.พญ.วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข

ตารางออกตรวจ :

คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันพุธ           08.30 – 10.30 น.

คลินิคจักษุวิทยาเด็ก
วันอังคาร       13.00 – 16.00 น.

คลินิคกล้ามเนื้อตา
วันพฤหัสบดี   13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันจันทร์     16.00 – 20.00 น.
วันเสาร์       08.00 – 12.00 น.

  •  

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา