Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.(พิเศษ)พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง
  • Visiting scholar in Oculoplastic and Reconstructive Surgery, University of California San Francisco, California, USA

ตารางออกตรวจ :

คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันศุกร์        08.30 – 10.30 น.

คลินิคความผิดปกติของตาจากโรคไทรอยด์และตาปลอม
วันพุธ         08.30 – 12.00 น.  

คลินิคจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง
วันจันทร์      13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันพฤหัสบดี 16.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์    08.00 – 12.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา