Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.พญ.กิติยา  รัตนวงศ์ไพบูลย์

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต้อหิน

ตารางออกตรวจ :

คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันอังคาร        08.30 – 10.30 น.
วันพฤหัสบดี    08.30 – 10.30 น.

คลินิคต้อหิน
วันพฤหัสบดี    13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันเสาร์          08.30 – 12.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา