Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจอตาและวุ้นตา
  • Certification in Retina and Pediatric Retina Program, John A. Moran Eye Center, University of Utah, USA

ตารางออกตรวจ :

คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันพฤหัส     08.30 – 10.30 น.

คลินิคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันศุกร์        08.30 – 12.00 น.

คลินิคจอประสาทตาเด็ก
วันอังคาร    13.00 – 16.00 น.

คลินิตรวจทางจักษุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
วันจันทร์     13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันอังคาร    16.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์   08.00 – 12.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา