Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นพ.อดิศัย วราดิศัย

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • ประกาศนียบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวลกรรม สาขาจอตาและวุ้นตา

ตารางออกตรวจ :
คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันศุกร์         10.30 – 12.30 น.

คลินิคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันพุธ          08.00 – 12.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันพฤหัสบดี  16.00 – 20.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา