Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นพ.วิจักษณ์ คงวัฒนานนท์

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจอตาและวุ้นตา
  • Clinical Research Fellowship, Ocular Immunology, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA

ตารางออกตรวจ :

คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันพุธ             08.30 – 10.30 น.

คลินิคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ
วันจันทร์          08.30 – 12.00 น.

คลินิคเลเซอร์
วันจันทร์          13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันจันทร์          16.00 – 20.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา