Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นพ.รัฐ อิทธิพานิชพงศ์

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต้อหิน

ตารางออกตรวจ :

คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันพุธ          08.30 – 10.30 น.
วันศุกร์         08.30 – 10.30 น.

คลินิคเลนส์สัมผัส
วันอังคาร     13.00 – 16.00 น.

คลินิคสายตาเลือนราง
วันพฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันจันทร์      16.00 – 20.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา