Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • Certification of Fellowship in Medical Retina, Hahnemann University, USA
  • Certification of Fellowship in Surgical Retina, University of British Columbia, Vancouver, Canada
  • Master of Science in Health Development (Clinical Epidemiology), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ตารางออกตรวจ :
คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันอังคาร   10.30 – 12.30 น.

คลินิคจอประสาทตาเด็ก
วันอังคาร   13.00 – 16.00 น.

คลินิคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันศุกร์      08.30 – 12.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันจันทร์    16.00 – 20.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา