Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.(พิเศษ)พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูร

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • ประกาศนียบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากระจกตา

ตารางออกตรวจ :
คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันพฤหัสบดี  08.30 – 10.30 น. 

คลินิคเลเซอร์แก้ไขความผิดปกติทางสายตา
วันพุธ          08.30 – 12.00 น.

คลินิคกระจกตา
วันจันทร์       13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันอาทิตย์     08.00 – 12.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา