Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.(พิเศษ)นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • Certificate of International Research Fellowship in Cornea, External Disease and Refractive Surgery, University of California San Diego, California, USA
  • Certificate in Low Vision Care, Lighthouse International, New York, USA

ตารางออกตรวจ :


คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันพฤหัสบดี  08.30 – 12.00 น.

คลินิคเลนส์สัมผัส
วันอังคาร      13.00 – 16.00 น.

คลินิคสายตาเลือนราง
วันอังคาร      09.00 – 11.00 น.
วันพฤหัสบดี  13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันจันทร์       16.00 – 20.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา