Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พญ.อนิตา มนัสสากร

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • Certificate in Glaucoma, University of California Los Angeles, California, USA
  • Certificate in Glaucoma, University of Pittsburgh Medical Center, Pennsylvania, USA

ตารางออกตรวจ :
คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันอังคาร     08.30 – 10.30 น.

คลินิคต้อหิน
วันพฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันอังคาร    16.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์   08.00 – 12.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา