Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พญ.วิศนี ตันติเสวี

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • Certificate of Clinical Glaucoma Fellowship, The Royal Victorian Eye and Ear Hospital, Centre for Eye Research Australia, University of Melbourne, Australia

ตารางออกตรวจ :
คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันจันทร์       10.30 – 12.30 น.

คลินิคต้อหิน
วันพฤหัสบดี  13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันพฤหัสบดี  16.00 – 20.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา