Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • Certificate in Cornea and External Eye Disease, Bascom Palmer Eye Institute, University of Miami, Florida, USA

ตารางออกตรวจ :
คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันศุกร์         10.30 – 12.30 น.

คลินิคเลเซอร์แก้ไขความผิดปกติทางสายตา
วันพฤหัสบดี  08.30 – 12.00 น.

คลินิคกระจกตา
วันจันทร์       13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันพฤหัสบดี  16.00 – 20.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา