Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากระจกตา
  • Certificate in Cornea and Refractive Surgery, Doheny Eye Institute, University of Southern California, California, USA

ตารางออกตรวจ :
คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันพฤหัสบดี  10.30 – 12.30 น.

คลินิคเลเซอร์แก้ไขความผิดปกติทางสายตา
วันจันทร์       08.30 – 12.00 น.
วันศุกร์         08.30 – 12.00 น.

คลินิคกระจกตา
วันจันทร์       13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันพุธ          16.00 – 20.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา