Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง
  • Fellowship in Ophthalmic Plastic and Reconstruction Surgery, Duke Eye Center, Duke University Medical center, USA

ตารางออกตรวจ :
คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันอังคาร     10.30 – 12.30 น.

คลินิคความผิดปกติของตาจากโรคไทรอยด์และตาปลอม
วันพุธ         08.30 – 12.00 น.  

คลินิคจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง
วันจันทร์      13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันพุธ         16.00 – 20.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา