Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • Certificate of Clinical Fellowship in Glaucoma, University of British Columbia,
  • Vancouver, Canada
  • Japan Ophthalmologist Association Fellowship, Dokkyo University, Japan
  • Visiting Fellowship, Bascom Palmer Eye Institute, Florida, USA
  • Visiting Fellowship, New York Eye and Ear Infirmary, New York, USA

ตารางออกตรวจ :
คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันอังคาร     10.30 – 12.30 น.

คลินิคต้อหิน
วันพฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันพุธ         16.00 – 20.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา