Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุประสาทวิทยา
  • Certificate of International Fellowship in Neuro-Ophthalmology, Stein and Doheny Eye Institute, University of California Los Angeles, California, USA

ตารางออกตรวจ :

คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันพุธ            08.30 – 10.30 น.
วันพฤหัสบดี    08.30 – 10.30 น.

คลินิคจักษุประสาทวิทยา
วันอังคาร        13.00 – 16.00 น.

คลินิคโบทูลินุมท๊อกซิน
วันพฤหัสบดี    13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันอังคาร        16.00 – 20.00 น.
วันศุกร์           16.00 – 20.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา