Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Eye Center

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.(พิเศษ)พญ.แพร์ พงศาเจริญนนท์ เฟอร์เรร่าห์

Certifications

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
  • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจอตาและวุ้นตา
  • Certificate of Research Fellowship in Vitreoretinal Disease, Department of Ophthalmology, University of California San Francisco, USA
  • Certificate of Vitreoretinal surgery fellowship, Department of Ophthalmology and Visual Sciences, University of Toronto, Canada
  • Master of Public health (Epidemiology) , Harvard T.H. Chan School of Public health, Harvard University, USA

ตารางออกตรวจ :
คลินิคจักษุวิทยาทั่วไป ในเวลาราชการ
วันพุธ        9.00-12.00 น.

คลินิคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันอังคาร    08.30 – 12.00 น.

คลินิตรวจทางจักษุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
วันจันทร์     13.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
วันพุธ        16.00 – 20.00น.
วันเสาร์      08.00 – 12.00 น.

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.ธนัชพร กิตติพิบูลย์

อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการเปลี่ยนกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา